1. GARANTIE BETREFFENDE EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het beschermen van je privacy vinden we heel belangrijk. Daarom willen we jou (en onze andere klanten en gebruikers van onze diensten en websites) zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt. We willen deze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoelang. Ook vind je hoe je hierover controle hebt. Neem gerust de tijd om ons privacybeleid samen met de met het cookiebeleid en de algemene voorwaarden goed door te nemen.

Dit privacybeleid geldt voor de website www.nagels-cuypers.be en de interne werking van Nagels & Cuypers BVBA. Ze bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die Nagels & Cuypers BVBA verzamelt en de manier waarop Nagels & Cuypers BVBA deze gegevens gebruikt en verwerkt.

Nagels & Cuypers BVBA heeft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding met de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig worden vermeden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Nagels & Cuypers BVBA, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

2. WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID?

Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben ingediend, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer je in kader van een prospectie in aanraking komt met de diensten van Nagels & Cuypers BVBA, of als je ons kantoor bezoekt, is dit privacybeleid van toepassing.

De wet van 8 december 1992 (Privacywet), de wet van 13 juni 2005 (Wet Elektronische Communicatie) en conform de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij engageren ons om onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Wil je dieper ingaan op dit onderwerp, dan raden we je aan om de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

3. WAT BETEKENT ‘VERWERKING VAN GEGEVENS’?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

4. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Nagels & Cuypers BVBA, met maatschappelijke zetel Koosterstraat 3, 3570 Alken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

Nagels & Cuypers BVBA is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel deze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om deze te verzamelen.

4.2 Verwerkers

Wanneer Nagels & Cuypers BVBA onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zal Nagels & Cuypers BVBA steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kun je zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op de website. Maar daarnaast kunnen we ook gegevens aan je toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder ook gegevens die we via derden hebben ontvangen (bv. een telefoonnummer).

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Nagels & Cuypers BVBA verplicht zich om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

In dit kader, kunnen volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige adresgegevens;
 • Gegevens over opleiding, vorming, beroep en betrekking;
 • De identificatie- en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt;
 • Elke andere informatie die nodig/nuttig is.

6. HOE  VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Nagels & Cuypers BVBA kan persoonsgegevens verzamelen bij of in kader van:

 • Het bezoek van onze website;
 • Het insturen van een contactformulier;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Het toesturen van een mailbericht en elke andere vorm van gegevensoverdracht;
 • Het uitwisselen van businesscards;
 • Het uitvoeren van een prospectieopdracht;
 • Het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract.

7. WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer Nagels & Cuypers BVBA een gerechtvaardigd belang heeft, streven wij steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Nagels & Cuypers BVBA;
 • Het geven van ondersteuning;
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • Statistische doeleinden;
 • De opmaak van een offerte;
 • Het antwoorden op een specifieke vraag;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

Bij het bezoek aan de website van Nagels & Cuypers BVBA worden gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling die alleen bestemd is voor statistische doeleinden.

8. OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Nagels & Cuypers BVBA zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van Nagels & Cuypers BVBA en het optimaliseren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, overige administratie en/of diensten die Nagels & Cuypers BVBA door een verwerker zou laten uitvoeren ).

Wanneer het nodig is om je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Nagels & Cuypers BVBA je persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer Nagels & Cuypers BVBA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Nagels & Cuypers BVBA, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij jouw persoonsgegevens – die Nagels & Cuypers BVBA heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in kader van de doeleinden beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zal Nagels & Cuypers BVBA jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij Nagels & Cuypers BVBA hiervoor je toestemming heeft gekregen.

Nagels & Cuypers BVBA zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, die de nodige garanties bevat over confidentialiteit en privacy conformiteit met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

9. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Nagels & Cuypers BVBA verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot jouw persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens.

Nagels & Cuypers BVBA zal alle persoonsgegevens, die het heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en/of binnen haar eigen ICT-omgeving.

Ondanks het veiligheidsbeleid van Nagels & Cuypers BVBA, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Zodoende kan Nagels & Cuypers BVBA hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

We doen er echter alles voor om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Wij maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen zoals: firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor jouw persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons kantoor dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

10. OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Nagels & Cuypers BVBA je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacybeleid. In ieder geval bewaren wij jouw dossier en gegevens 5 jaar na laatste bestelling.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar bij te houden.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Gegevens van voormalige klanten kunnen tijdens een periode van 5 jaar na afname van hun laatste dienst worden gebruikt om hen op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van Nagels & Cuypers BVBA, tenzij de klant expliciet aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden elk jaar verwijderd wanneer ze op het einde van het jaar binnen de voorgaande periode van 12 maanden de nieuwsbrief niet geopend hebben, zich uitgeschreven hebben of het e-mailadres (hard ) gebounced werd.

11. UW PRIVACYRECHTEN

Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Nagels & Cuypers BVBA mogelijk over je beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, gelieve dan een schriftelijke aanvraag per post te doen op het adres Koosterstraat 3 te 3570 Alken, samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. In de brief dient het e-mailadres te staan waarmee u gekend bent binnen Nagels & Cuypers BVBA. De informatie zal ook via dit e-mailadres worden gecommuniceerd.

Nagels & Cuypers BVBA zal binnen één maand, na het ontvangen van de aanvraag, gevolg geven op je vraag.

12. GRENSOVERSCHRIJDEND VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EU), of enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

13. UPDATE PRIVACYBELEID

Nagels & Cuypers BVBA is gerechtigd om dit privacybeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven, te raadplegen om er zo zeker van te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

14. KLACHTEN

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop Nagels & Cuypers BVBA je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kun je steeds een klacht indienen bij de Privacycommissie.

15. NEEM CONTACT OP MET NAGELS & CUYPERS BVBA

Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop Nagels & Cuypers BVBA jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Laatste update: 06/08/2018 

 

 

© 2022 Nagels & Cuypers Verzekeringen | Pater Raskinstraat 34A – 3512 STEVOORT | FSMAnr. 49486 A